BALIKESİR SUSURLUK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SUSURLUK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ "MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AİLELERİMİZLE BULUŞUYOR PROJESİ" BAŞLADI

SUSURLUK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ "MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AİLELERİMİZLE BULUŞUYOR PROJESİ" SUSURLUK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEK LİSELERİ HAYATA DOKUNUYOR

PROJENİN ADI: Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor.

AMAÇ: Genel Müdürlüğümüze bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde öğrenim gören öğrenciler; öğretmenleriyle birlikte, öncelikle okulun bulunduğu mahalle olmak üzere sırasıyla ilçede veya ilde tespit edilen belirli sayıdaki ihtiyaç sahibi muhtaç durumdaki kişilerin evlerinde bulunan kullanılamaz veya eskimiş durumdaki eşyaların tamir ya da değişim gerektiren küçük onarımlarının, hayatlarını kolaylaştırıcı bilgilendirme ve yardımların, onları mutlu edecek maddi ve manevi dokunuşların toplum hizmeti kapsamında belirli bir plan ve proje dâhilinde yerel imkanlarla yapılmasını sağlamak.

KAPSAM: 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında Genel Müdürlüğümüze bağlı olan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır.

DAYANAK: DAYANAK: a. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, b. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, c. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, d. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği, e. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, f. 06.07.2019 tarih ve 30823 Sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan 2019/12 sayılı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi, g. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi h. Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'na dayanılarak hazırlanmıştır.

HEDEFLER: Bu proje ile öğrencilerin; ? Sahip oldukları millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri geliştirmelerini, ? İhtiyaç sahibine yardım etme, yardımlaşma kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi, ? Hoşgörü, saygı sevgi, meslek ve sanata duyarlı tutum ve davranış sahibi, başarılı bireyler olarak yetişmeleri, ? Toplumda kalıcı gönül köprüleri kurmaları, ? Sosyal becerileri ve kendilerine olan güven duygusunun gelişmesi, ? Sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilinci kazanmaları, ? Ders dışı zamanlarını verimli geçirmelerinin sağlanması, ? Okula olan aidiyet duygularının güçlendirilmesi, ? Gerçek hayatta iş başı eğitimleri ile mesleki becerilerinin geliştirilmesi, ? Zamanlarını verimli geçirerek uygun olmayan ortamlarda bulunmalarının önlenmesi suretiyle zararlı maddeleri kullanmalarının engellenmesi, ? Şiddete eğilimli davranışların kontrol altına alınmasının sağlanması, ? Okula olan aidiyet duygusunun, akademik ve sosyal başarılarının artırılması, ? Okula olan ilgilinin artırılması sağlanarak devamsızlığın azaltılmasını sağlamak, İhtiyaç sahibi veya muhtaç kişilerin; ? Yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan ihtiyaçlarının karşılanması, ? Yaşam alanlarının iyileştirilmesi, evlerinde kullanılan eşyaların bakım onarımı, veya kişisel bakımlarının sağlanması, ? İncitilmeden, kalplerini kırmadan yardım edilmesi, ? Hayata tutunmalarına katkıda bulunulması, ? ''Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'' kapsamındaki okullarımızın öğrenci velilerine ve ailelerine yönelik yardım edilmesi sağlanacaktır. Toplumda; ? Yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi suretiyle toplumsal duyarlılığın artırılması, ? Mesleki ve teknik eğitimin tanıtılması, ? Öğrenci ve öğretmenlerimizin toplumla bütünleştirilmesi, ? Salgın hastalık, yangın, deprem veya doğal afet durumlarında toplumsal yardım bilincinin artırılması, hedeflenmektedir.

OKUL VE KURUMLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER 1- Projeyi organize etmek ve aksamadan yürütülmesini sağlamak amacıyla Öğretmenler Kurulunu toplamak, proje hakkında bilgilendirme yapmak ve Sosyal Etkinlikler Kuruluna bağlı proje ekibi oluşturmak. 2- Proje ekibi, mahallede muhtaç ve ihtiyaç sahibi kişiler ile okulda uygulanan alanlara göre yapılabilecek iş ve işlemleri belirlemek, ihtiyaç sahibi kişilerin belirlenmesinde mahalle muhtarlarıyla da işbirliği yapmak. 3- Proje ekibi tarafından, yapılabilecek etkinliklerin öğrenci kulüplerine dağılımı yapılacaktır. Etkinliklerin hangilerinin eğitim kurumu içinde ya da eğitim kurumu dışında gerçekleştirileceğine yönelik planlamayı yaparak uygulama takvimi oluşturmak. 4- Proje ekibi tarafından projede görev alacak öğretmen ve öğrenci listeleri, veliler, işbirliğine gidilen sivil toplum kuruluşları,öğrencilerin taşınacağı araçların bilgileri, yardım yapılacak kişilerle ilgili bilgiler ile uygulama planının okul müdürlüğünden onayını almak. Sonra il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunmak. 5- Projeye katılacak olan öğrenci ve öğretmenlerin çalışma alanına geliş ve okula dönüşlerinin, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmasını sağlamak. 6- Etkinliklerde görev alacak yönetici, öğretmen, öğrenciler ve görev alan diğer kişiler için "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında gerekli yazılı izinler (açık rıza onayı ve veli onayları v.b.) almak. 7- Etkinlik yapılmadan önceki, yapılırken ve son halinin yüksek çözünürlüklü fotoğrafları çekilerek belgelendirmek. Fotoğraflar çekilirken İş sağlığı ve güvenliğine uygun ekipman kullanılıp kullanılmadığına dikkat edilmelidir. Ayrıca bu görsel çekimleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapmak. 8- Etkinliklere ait fotoğraf, video gibi görsellerin çekimi, yayınlanması ve arşivlenmesinde Bilgi ve İletişim Güvenliği Genelgesi ile ilgili mevzuatına uyulmasını sağlamak. 9- Etkinlik kapsamında görev alacak öğrencilerin gönüllülük esasına göre seçilmesini sağlamak ve velilerinden izin almak. 10- Proje ekibi yapılacak etkinliklerde gerektiğinde;atölye ve meslek dersleri öğretmenleri, ekipte yer almayan diğer öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve sanatkârlar, oda ve borsa temsilcileri ile işbirliği yapmak. 11- "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında bulunan okulların eğitim bölgesindeki Genel Müdürlüğümüze bağlı olan okullar ile işbirliği yaparak bu projenin etkileşimli yapılmasını sağlamak. 12- Söz konusu proje çalışma sürelerinin işletmelerde beceri eğitimi ve/veya staj süresine sayılmasını sağlamak. 13- İlgili Kanunlar kapsamında iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanan 9,10, 11 ve 12 inci sınıf öğrencileri proje kapsamında okul dışındaki çalışma yerlerine götürülüp getirilirken ve çalışırken iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmasını sağlamak. 14- Proje sonunda öğrencilerin gösterdiği performansı ilgili derslerin proje/performans notlarından birisi olarak değerlendirilmesini sağlamak. 15- Proje kapsamında yapılan etkinlikleri,okul panoları ile okulda yapılan törenlerde ve okul internet sayfasında duyurulmasını sağlamak. 16- Proje kapsamında yapılan etkinlik ve çalışmalar;çalışma öncesi durum, çalışma yapılırken ve çalışma sonrası durum olmak üzere üç aşamayı gösteren fotoğrafların dijital ortamda (USB bellek veya CD) Ek-4proje etkinlik bildirim formu ile birlikte İlçe/İl Milli Eğitim Müdürlüklerine proje takvimine uygun olacak şekilde göndermek. 17- Video görüntüsü ve proje kapsamı dışındaki görseller gönderilmeyecek olup yeterli sayıda görsel gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca projenin varsa ulusal veya yerel basına yansıyan görüntü, haber veya bilgilerini de proje raporuna eklemek. 18- Yapılan etkinliklerle ilgili bilgi/veriler (etkinlik/proje adı,etkinliğe katılan öğrenci ve öğretmenler) e-Okul sistemi e-Okul Sosyal Etkinlik Modülüne okul müdürlüklerince işlenmesini sağlamak. 19- Proje ekibi tarafından katılım, teşekkür veya başarı belgesi verilecek öğrencileri belirlemek ve eğitim kurumu müdürünün onayına sunmak. 20- Projeye katılıp üstün başarı gösteren öğretmen ve öğrenciler ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerine uygun olarak Katılım, Başarı veya Teşekkür Belgesi ile okul/ilçe/il müdürlükleri ile Valiliklerce ödüllendirilmesini sağlamak. 21- Öğrenci, veli ve öğretmenlere belgeler ile ödüllere ğitim-öğretim yılının sonunda uygun görülen okul, ilçe veya il törenlerinde verilmesini sağlamak. 22- Toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili giderler, okul-aile birliği, gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca yapılan aynî ve nakdî bağış yoluyla karşılanacak olup gelir-giderlerle ilgili iş ve işlemler okul-aile birliği tarafından yürütülmesini sağlamak. 23- Proje kapsamında yapılan çalışmaların Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında proje esasları ve ilgili emirlere göre yürütülmesini sağlamak. 24- Proje kapsamında yapılan çalışmaları Sosyal Etkinlik Dosyasında saklamak.

"MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AİLELERİMİZLE BULUŞUYOR PROJESİ" SOSYAL ETKİNLİKLERİNDE COVID-19 SALGININA YÖNELİK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 1- COVID-19 salgını nedeniyle proje kapsamında yapılacak tüm etkinlik ve çalışmalar; "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu" kapsamı ile ilgili emirler doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 2- Bir okul yöneticisi tüm proje kapsamında yapılacak sosyal etkinlik çalışmalarında COVID-19 salgınına yönelik gerekli önlemleri almak için görevlendirilmelidir. 3- Projeye kapsamında yapılacak sosyal etkinliklere katılacak olan öğrenci ve öğretmenlerin çalışma alanına geliş ve okula dönüşlerinin, COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında yapılması sağlanacaktır. 4- Yapılacak ev ziyareti ve çalışmalarına katılacak personel, öğrenci dâhil olmak üzere gidilen evde bulunan kişilerin HES kodu sorguları alınarak riskli olmama durumuna göre iş ve işlemler yapılabilecektir. 5- COVID-19 salgını tedbirleri için harcanan giderler, okul-aile birliği, gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca yapılan aynî ve nakdî bağış yoluyla karşılanacak olup gelir-giderlerle ilgili iş ve işlemler okul aile birliği tarafından yürütülecektir. 6- Etkinlik kapsamında görev alacak öğrenciler gönüllülük esasına göre seçilecek ve velilerinden izin alınacaktır. Alınan izinlerde COVID-19 salgını ile ilgili açıklama mutlaka yer alacak, açık rıza onayı olmaksızın öğrenciler projede görevlendirilmeyecektir. 7- Etkinlik kapsamında yardım yapılacak kişiler bilgilendirilerek yazılı izinleri alınacaktır. 8- Yapılacak sosyal etkinlikler çalışmalarında açık havadan, açık alanlardan azami faydalanma sağlanacaktır. 9- Kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda ortam havalandırılmasına mutlaka dikkat edilecektir. 10- Hastalık şüphesi olan öğrenciler ekip çalışmalarında görev almayacaktır. 11- Ailesinde risk grubu hasta bulunan öğrenciler çalışmalarda gerekmedikçe görevlendirilmeyecek, görev almaları halinde kapalı alan çalışmalarında yer almayacaklardır. 12- Yapılacak etkinlik kapsamında her 30 dakikalık çalışma süreleri arasında havalandırma ve dezenfeksiyon sağlanacaktır. 13- Çalışmalarda kullanılacak alet ve araç-gereçlerin temizliğine dikkat edilecek, aynı malzemeyi çalışmayı yapan tek bir öğrencinin kullanması sağlanacaktır. 14- Etkinliklerde el hijyenine, sosyal mesafeye ve maske/siperlikli maske kullanımına mutlaka uyulmalıdır. 15- İl hıfzıssıhha kurulunun aldığı kurallara uyulacak, son alınan kararlar uygulanacaktır.

BİLGİLENDİRME ETKİNLİKLERİ EKİBİ MEHMET KARAHAN ELEKTRİK TEK. ÖĞR./OKUL MÜDÜRÜ ERDİNÇ ÖZTÜRK İNGİLİZCE ÖĞR./MÜDÜR YARDIMCISI BİLGİN GERİKOĞLU MAKİNE TEK.ÖĞR./MÜDÜR YARDIMCISI ABDULLAH AVCI BİLGİSAYAR TEK.ÖĞR./MÜDÜR YARDIMCISI HANDAN UÇMAK BİLGİSAYAR TEK.ÖĞR. FUNDA KIDIK BİYOLOJİ ÖĞR. YAPIM VE ONARIM EKİBİ MEHMET KARAHAN ELEKTRİK TEK. ÖĞR./OKUL MÜDÜRÜ ERDİNÇ ÖZTÜRK İNGİLİZCE ÖĞR./MÜDÜR YARDIMCISI ABDULLAH AVCI BİLGİSAYAR TEK.ÖĞR./MÜDÜR YARDIMCISI BİLGİN GERİKOĞLU MAKİNE TEK.ÖĞR./MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEL KAYA ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEK.ÖĞR ERTAN GÜNDOĞAN ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEK.ÖĞR. HAKAN BEYTUR TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÖĞR. VEDAT TAKUNYACI MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞR.

PROJE KAPSAMINDA BELİRLENEN AİLELER VE PLANLANAN ÇALIŞMALAR 1.AİLE BİLGİLERİ ******* ***** ADRES: ***** MAHALLESİ ******** SOKAK NO * TELEFON: 0*** *** ** **

1.AİLE İÇİN YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER 1- Hijyen, gıda güvenliği sağlıklı ve dengeli beslenme eğitimi. 2- Cep telefonu dolandırıcılığı ve güvenli kullanımı eğitimi. 3- Doğal afetlere karşı güvenlik tedbirleri eğitimi. 4- Enerji verimliliği tasarruflu ampul ve su kullanımı eğitimi. 5- Ev aletlerinin güvenli kullanımı ve güvenlik tedbirleri eğitimi. 6- Priz ve anahtarlar kontrol edilerek yenileri ile değiştirilecek. 7- Tüm lambalar değiştirilerek salona yeni bir avize takılacak. 8- Okulumuz mobilya bölümü tarafından kitaplık imalatı ve montajı yapılacak. 9- Okulumuz mobilya bölümü tarafından öğrenci çalışma masası ve sandalyesi imalatı ve montajı yapılacak. 10- Okulumuz elektrik bölümü tarafından harici konumda bulunan tehlike oluşturacak elektrik kabloları kanal içerisine alınacak. 11-Okulumuz tesisat bölümü tarafından tesisat bakım ve onarımları yapılacak. 12-Evin girişine askılık yapılacak. 13-COVID-19 Salgını ile mücadele kapsamında bilgilendirme yapılacak

2.AİLE BİLGİLERİ ******* ****** ADRES: **** MAH. **** *** SOKAK NO ** TELEFON: 0 *** *** ** ** 2.AİLE İÇİN YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER 1- Hijyen, gıda güvenliği sağlıklı ve dengeli beslenme eğitimi. 2- Cep telefonu dolandırıcılığı ve güvenli kullanımı eğitimi. 3- Doğal afetlere karşı güvenlik tedbirleri eğitimi. 4- Enerji verimliliği, tasarruflu ampul ve su kullanımı eğitimi. 5- Ev aletlerinin güvenli kullanımı ve güvenlik tedbirleri eğitimi. 6- Priz ve anahtarlar kontrol edilerek yenileri ile değiştirilecek. 7- Tüm lambalar değiştirilerek salona yeni bir avize takılacak. 8- Okulumuz mobilya bölümü tarafından elbise dolabı imalatı ve montajı yapılacak. 9- Okulumuz mobilya bölümü tarafından çalışma masası ve sandalyesi imalatı ve montajı yapılacak. 10- Okulumuz mobilya bölümü tarafından ihtiyaca binaen ranza imalatı ve montajı yapılacak. 11-Okulumuz tesisat bölümü tarafından tesisat bakım ve onarımları yapılacak. 12-Evin girişine askılık yapılacak. 13-Ailenin halı ihtiyacı karşılanacak. 14-COVID-19 Salgını ile mücadele kapsamında bilgilendirme yapılacak.

PROJE TAKVİMİ Sorumlu Birim Tarih İş ve İşlemler Okul Müdürlüğü 18 Şubat 2021 tarihine kadar Öğretmenler kurulu toplandı. Proje ekibi oluşturuldu. Okul Müdürlüğü 19 Şubat 2021- 26 Şubat 2021 Proje ekibince okulun alanlarına göre yapılabilecek iş ve işlemlerin hangi kulüp / toplum hizmeti kapsamında yapılacağı ile projede görev alacak öğretmenlerin, gönüllü öğrencilerin belirlenmesi, veli izinlerinin alınması, Muhtaç veya ihtiyaç sahibi kişilerin veli ve muhtarların da yardımıyla belirlenmesi

PROJEDE GÖREV ALAN ÖĞRETMENLER HANDAN UÇMAK ERTAN GÜNDOĞAN YÜKSEL KAYA FUNDA KIDIK MEHMET KARAHAN ERDİNÇ ÖZTÜRK HAKAN BEYTUR BİLGİN GERİKOĞLU VEDAT TAKUNYACI ABDULLAH AVCI

PROJEDE GÖREV ALAN GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİLER SİNAN ARSLAN 11/A İLTEBER KUTLUK ZAN 11/A ALİ BUĞRA NURAL 11/B ALPEREN TÜRKER 11/B KADİR TANRIKULU 11/B ÖZGÜR IŞIK 11/E SABRİCAN ALTINÖZ 11/E ÖMER FARUK GÖZÜKARA 11/E RIDVAN MEMET 11/D TARIK ERÖZ 11/D

Muhtaç veya ihtiyaç sahibi kişilerin veli ve muhtarların da yardımıyla belirlenmesi Okul Müdürlüğü 1-5 Mart 2021 Projelerin hazırlanması, değerlendirilmesi ve onaylanması Okul Müdürlüğü 8 - 12 Mart 2021 Projenin, projede görev alacak öğretmen ve gönüllü öğrencilerin (öğrenci kulüpleriyle birlikte) velilerin isimlerinin ve veli izin belgelerinin yer aldığı projenin il/ilçe onayına sunulması

VELİ İZİN BELGELERİ Veli izin belgeleri proje ekinde sunulmuştur. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 15 Mart 2021 `den itibaren 4 Haziran 2021 `e kadar Onaylanan projelerin okul/kurum/il/ilçe müdürlüklerinin internet sayfalarından duyurulması . Proje kapsamında yapılacak etkinliklerin tanıtımların yapılması.

PROJENİN İNTERNET SAYFASINDA DUYURULMASI http://susurlukeml.meb.k12.tr/ adlı sitede duyuru yapılacaktır. Okul Müdürlüğü İl/İlçe MEM 7 - 18 Haziran 2021 Okul yönetimi ve Kaymakamlık/Valiliklerce Proje yürütücülerine (okul yönetimi, öğrenci, öğretmen, veli, muhtar vb.) ilgili mevzuatına göre mahalli imkânlarla KATILIM, BAŞARI VE TEŞEKKÜR BELGESİ verilmesi. Bu işlemlerin okul/kurumlarda ve il/ilçe MEM'lerinde törenlerle yapılması. Okul Müdürlüğü 15 Mart ? 18 Haziran 2021 Etkinlikle ilgili verilerin e-Okul sistemi E-okul Sosyal Etkinlik Modülüne işlenmesi.

PROJEDE GÖREV ALAN ÖĞRETMENLERİN LİSTESİ HANDAN UÇMAK ERTAN GÜNDOĞAN YÜKSEL KAYA FUNDA KIDIK MEHMET KARAHAN ERDİNÇ ÖZTÜRK HAKAN BEYTUR BİLGİN GERİKOĞLU VEDAT TAKUNYACI ABDULLAH AVCI

PROJEDE GÖREV ALAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ VE KULÜPLER KÜLTÜR EDEBİYAT KULÜBÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA KULÜBÜ BAHÇECİLİK KULÜBÜ SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ SPOR KULÜBÜ SİNAN ARSLAN 11/A İLTEBER KUTLUK ZAN 11/A ALİ BUĞRA NURAL 11/B ALPEREN TÜRKER 11/B KADİR TANRIKULU 11/B ÖZGÜR IŞIK 11/E SABRİCAN ALTINÖZ 11/E ÖMER FARUK GÖZÜKARA 11/E RIDVAN MEMET 11/D TARIK ERÖZ 11/D

10 /03/2021 Mehmet KARAHAN Susurluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü

UYGUNDUR

..../03/2021 Sami AKOĞLAN Susurluk İlçe Milli Eğitim Müdürü

Yeni mahalle Hafız Hakkı Sokak, Susurluk, Balıkesir - 0266 865 24 04

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.